ระบบตรวจรับงาน "จ้างทำระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์และการเบิกจ่ายเงินเดือน"
กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์